قدیمی ها...

شماره قدیمی پیوند: در قطع مجله: تاریخ سال اول، شماره سوم، نوامبر 1988، طرح روی جلد کار کیوان مهجور، نقاش و گرافیست ساکن مونتریال